ناوي راسته قينه ئارام صالح 
له دايك بوون 27-6-1982 له شاري هه ولير كوردستاني -العراق 
كيش 95 كيلو 
بالا 188 سانتيم 
 زوران بازي سه ربه ستي كورده به ناوي ئاراممير  نا سراوه و ناوي بيشو به

BraveTiger 
  
ده ست بيكردني به زوران بازي سه ربه ست له ولاتي تايلند  له سالي 2012 مه شق بيكراوه له لايان زوران بازي استرالي به ناو بانك 
  وه هه روها مه شقي كردوه له شاري موسكو ولاتي روسيا TNT Greg
 
له دواي ئه و حوي مه شقي به خوي داوه تا كيشتوته بيشكه ر له بواري زوران بازي سه ربه ست كه به  المصارعة الحرة ناسراوه 

 ده ست هاته كاني ئاراممير
 
له سالي 2012 تاك تيم ياري كردوه له كه ل تي ان تي كريك 
له سالي 2012 به زداري بالاوني  تي دبلو اف كردوه 
له سالي 2013 ئاكادمياي كي دبلو اف دامه زراند وه بوو به يه كه مين بالاوني 
KWF
له سالي 2014 بالاوني روزهه لاتي ناوه رست به ده ست هينا له ولاتي ئوردن 
له سالي 2014  سه ركه وتني به رمبه ر زوران بازي استرالي بيلوس به ده ست هينا 
له سالي 2014 به زداري بالاوني

كردوه   سه ركه وتني به ده ست هيناوه WrestleStar 1 

له سالي 2015 له ئاستي ئاسيا به زاداري بالاوني ممكله مصارعة كردوه له تايلند به راميه ر زوران بازي هيندي ئاكاي 
له سالي 2015 به زداري بالاوني جيهاني كردوه 
له سالي 2016 به زداري بلاوني جيهاني ئه ستيره كان 

  كردوه  وه هه ر بالاون مايته وه WrestleStar 2
  
  له سالي 2016 به زداري بالاوني جيهاني له مايزيا كردوه 
 له 18-11-2016 له ولاتي تايلند ئه نجام درا  به بزداري 12 ولات كوردستان خوم بووم به باشاي حلبه يه كه مين كورد به بيت به باشاي حلبه له بواري زوران 

بازي سه ربه ست WrestleStar III

 له 19-11-2016 ياري به رامبه ر تيمي سنغافوره ئه نجام دا خوم تيمه كه م توانينمان سه ركه وتن به ده ست بيهينين
                                                  
   ياري سياني بو بالاواني موسكو ٢٩ـ٧ـ٢٠١٧ له روسيا  ئاراممير رووبه رووي فيرتيكو و ئوليك
  
له ٢١ـ١٠-٢٠١٧ ئاراممير رووبه رووي لاتباكا يارزاني رووسي بووهله ئاكادمياي زوران بازي روسيا له موسكو 
رويال رامبول له ئه كادمياي زورانبازي روسيا ٢٠-١٢-٢٠١٧ 
 ١٠-٢-٢٠١٨ ياري سياني له نيوان ئارامميرو سانيا و نيكولاي بو بالاوانيتي انترنيت له ئه كادمياي روسيا 

     Facebook     
   Twitter         
Instagram    
                                                                           ©  by Cheif Arammir official .